Privacyverklaring

Antwerpskunstenoverleg.be is een realisatie van Antwerps Kunstenoverleg vzw, Meistraat 2, 2000 Antwerpen (BE), ondernemingsnummer 0824.722.407.

Het Antwerps Kunstenoverleg neemt gegevensbescherming ernstig. Wij respecteren jouw privacy conform de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en De Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

In deze verklaring willen we helder en transparant informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, verwerken. Als je na het doornemen hiervan nog vragen hebt, neem dan contact op met AKO via :
Antwerps Kunstenoverleg vzw
Zirkstraat 36
B-2000 Antwerpen
info@antwerpskunstenoverleg.be

Hoe verzamelt AKO persoonlijke gegevens?
Als netwerk voor Antwerpse kunstenaars en kunstorganisaties verzamelt en bewaart enkel de contactgegevens die leden zelf of hun organisaties aan AKO bezorgen om op de hoogte gehouden te worden of die noodzakelijk zijn voor een bepaalde dienstverlening.
COOKIES Net zoals vele sites maken wij gebruik van cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken. U kunt de installatie van cookies weigeren. Indien u onze website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen, dan gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren en/of verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Cookies slaan nooit persoonsgegevens zoals uw naam, adres, leeftijd of andere kenmerken op. Alleen uw voorkeuren en interesses aan de hand van uw surfgedrag worden opgeslagen.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt AKO?
Het Antwerps Kunstenoverleg verzamelt en bewaart enkel de contactgegevens die noodzakelijk zijn om zijn werk als belangenbehartiger voor en netwerkorganisatie van het Antwerpse kunstenveld te kunnen uit voeren. AKO verzamelt verschillende types persoonsgegevens:
Toetreding tot en lidmaatschap AKO-netwerk:

 • Naam, juridische vorm ondernemingsnummer, btw-nummer, adres, website, telefoonnummer, vorm van betoelaging;
 • Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, functie van de feitelijke en plaatsvervangende zakelijke, artistieke, technische leiders en van de communicatieverantwoordelijken van de organisatie;
 • Persoonlijke e-mailadres en telefoonnummers wanneer deze uitdrukkelijk zijn gecommuniceerd.
  AKO-nieuwsbrief (enkel voor leden):
 • Naam, voornaam, organisatie, e-mailadres.
  Wanneer en waarom verwerkt AKO persoonlijke gegevens?
 • AKO verzamelt en verwerkt je gegevens voor het uitvoeren van zijn werk als belangenbehartiger en netwerkorganisatie van de kunstensector in Antwerpen.
 • AKO verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:
  o Als je er expliciet de toestemming voor gaf, bijvoorbeeld om de nieuwsbrief te ontvangen;
  o Als dat nodig is om bepaalde diensten te leveren, bijvoorbeeld om infosessies en werkgroepen te organiseren en je daarvan op de hoogte te houden;
  o Als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken, bijvoorbeeld omdat we als ledenorganisatie de (contact)gegevens van onze leden en bestuursleden moeten verwerken.µ

Hoe behandelt AKO persoonlijke gegevens?
We gebruiken je gegevens enkel in functie van de door jou gevraagde dienst (tenzij een van de voorwaarden die hierboven staan van toepassing zijn). Als je formeel of informeel lid bent van een bepaalde werkgroep, krijg je bijvoorbeeld alle info over die werkgroep: uitnodigingen voor vergaderingen, verslagen, relevante informatie. Je kan te allen tijde vragen om die correspondentie niet meer te ontvangen.
Verstrekking aan derden

 • We delen je persoonsgegevens enkel met dienstverleners van AKO als dat nodig is voor een vlotte dienstverlening, bijvoorbeeld voor het beheer van contactgegevens in een database, het beheer van onze website en de hosting ervan en het verspreiden van onze nieuwsbrief. We werken uitsluitend met dienstverleners die de privacywetgeving respecteren. Met elk van die externe partijen sluiten we een verwerkersovereenkomst af waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van je gegevens zo goed mogelijk gegarandeerd is;
 • We geven je contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. We verkopen nooit persoonsgegevens aan derde partijen en geven ze nooit door aan derden zonder je toestemming.

Hoe lang bewaart AKO persoonlijke gegevens?
AKO verbindt zich ertoe je gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Welke veiligheidsmaatregelen hanteert AKO?
*Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Toneelhuis van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Ik wil iets wijzigen aan de manier waarop AKO mijn gegevens verwerkt. Wat kan ik doen?

 • Wil je iets wijzigen aan je contact- of organisatiegegevens, neem dan contact op met info@antwerpskunstenoverleg.be
 • Uitschrijven via de nieuwsbrief kan via de daartoe voorziene ‘unsubscribe’-knop. Bij het uitschrijven uit de nieuwsbrief word je enkel verwijderd uit de verzendcategorie. Indien je volledig verwijderd wil worden, neem dan contact op met info@antwerpskunstenoverleg.
 • Je kan op elk moment de persoonlijke gegevens die AKO van je verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.
 • Als je van mening bent dat je gegevens foutief behandeld worden, kan je klacht neerleggen bij de Privacy Commissie.*

Wijziging privacystatement
AKO kan zijn privacyverklaring wijzigen. In dat geval kondigen we het duidelijk aan op onze website.