Organisatie

Het Antwerps Kunstenoverleg is een belangenvereniging, kennisnetwerk- en overlegplatform voor algemene kwesties in het Antwerpse kunstenveld.

Missie

Het Antwerpse kunstenveld is een kwalitatief en fijnmazig ecosysteem waarin instellingen, grote en kleinere kunstorganisaties, initiatieven van kunstenaars, collectieven en projecten op elkaar inspelen. Dit resulteert in een rijk en gevarieerd aanbod.

Het Antwerps Kunstenoverleg brengt in het Antwerpse kunstenveld kunstenaars, cultuurwerkers en kunstorganisaties samen en capteert en behartigt de gemeenschappelijke belangen. Het formuleert beleidsaanbevelingen, stemt de lokale en de Vlaamse bevoegdheden binnen het kunstenbeleid op elkaar af en treedt zo dus op als structurele gesprekspartner van de stedelijke overheid. Het Antwerps Kunstenoverleg slaat bruggen naar andere sectoren zoals onderwijs, jeugd, welzijn, economie, toerisme.

Doelstellingen

AKO stimuleert en faciliteert:

  • de interne dialoog tussen Antwerpse kunstenaars en kunstorganisaties door ontmoeting en uitwisseling van kennis tussen kunstenaars, cultuurwerkers, kunstorganisaties over beleid, infrastructuur, diversiteit en andere thema’s die het Antwerpse kunstenveld aanbelangen

  • het overleg tussen de Antwerpse kunstensector en de stedelijke overheid

  • het overleg tussen de kunstensector en andere maatschappelijke domeinen zoals onderwijs, jeugd, welzijn, toerisme, economie en andere

AKO verleent:

  • advies en informatie over het stedelijk kunst- en cultuurbeleid. Dit gebeurt zowel via website en nieuwsbrieven als op meetings en in werkgroepen

AKO ontwikkelt acties die bijdragen tot:

  • samenwerking tussen kunstenaars, kunstorganisaties onderling en andere sectoren
  • het bepalen, verwoorden en realiseren van gemeenschappelijke standpunten met betrekking tot het kunstenbeleid in Antwerpen en Vlaanderen
  • verdiepen en verbreden van het maatschappelijk debat rond de kunsten in Antwerpen

Waarden

Antwerpen is een kosmopolitische stad waarin meer dan 172 nationaliteiten wonen. De demografisch snelle vergroening en verkleuring van Antwerpen stelt de stad voor grote uitdagingen die een gezamenlijke aanpak vergen. Het Antwerpse kunstenveld is zich bewust van deze uitdagingen en erkent de noodzaak om de krachten te bundelen in functie van een gelijkwaardige positie van alle kunstenaars in de stad. Een gezond artistiek ecosysteem is divers en inclusief en weerspiegelt de stad waarvan het deel uitmaakt.

Organisatie

De leden van het Antwerps Kunstenoverleg verzamelen zich in de Algemene Vergadering. Een coördinator zorgt voor de dagelijkse werking van het Antwerps Kunstenoverleg. Deze wordt met raad en daad bijgestaan door het bestuursorgaan, dat gekozen wordt uit de leden van de Algemene Vergadering.

AKO is thematisch gestructureerd rond werkgroepen die gericht inzoomen op diverse thema’s die het kunstenveld aanbelangen. De werkgroepen zetten acties en projecten op en hebben elk hun eigen vergaderritme. AKO-leden kunnen aansluiten bij één of meerdere werkgroepen. Elke werkgroep kiest een voorzitter die verslag uitbrengt op de maandelijkse bestuurdersvergadering.

Bestuursraad

Ann Laenen/Sint Lucas Antwerpen, Caro Marnef/Het Bos, Els De Bodt/hetpaleis, Elsemieke Scholte/Toneelhuis, Lana Willems/Monty, Leander Coorevits/TRIX, Shamisa Debroey/De Singel, Stijn Van Bosstraeten/Zonzo Compagnie, Tim Verherstraeten/Antwerp Art

AKO streeft in de samenstelling van de bestuursraad naar een zo groot mogelijk evenwicht op het vlak van gender, leeftijd, culturele achtergrond, personen die verbonden zijn aan een kleine, middelgrote, grote organisatie, personen die verbonden zijn aan een door de lokale of Vlaamse overheid structureel erkende organisatie, personen die beschikken over lokale of Vlaamse projectsubsidies en op het vlak van disciplines: podiumkunsten, muziek, beeldende kunsten, vormgeving, multidisciplinaire of cross-sectorale kunsten, etc.

Werkgroepen

Thuiskomen in de stad

De werkgroep Thuiskomen in de stad volgt de concretisering van het door het Antwerpse kunstenveld in 2018 opgestelde actieplan 'Thuiskomen in de stad' op om de etnisch-culturele diversiteit van de stad Antwerpen meer weerspiegelt te zien in de kunsten.

Beeldende kunsten

De werkgroep Beeldende Kunsten verenigt de stedelijke kunstorganisaties die als hoofd- of subdiscipline inzetten op architectuur en vormgeving, audiovisuele kunsten, geluidskunsten, experimentele mediakunst, beeldende kunst en fotografie.

Ruimte en Infstratructuur

Binnen deze werkgroep onderzoeken we hoe we binnen de stedelijke context een antwoord kunnen bieden op de ruimtenoden (repetitie- en residentieruimte, speelplekken) en duurzame culturele infrastructuur.

Nieuwsbrief